Regulamin

Polityka prywatności
Elektro Point od swojego startu troszczy się o wasze dane osobowe, jednakże od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (często znane jako "GDPR" lub "RODO"). W związku z tym mamy obowiązek nie tylko zatroszczyć się, ale i wyjaśnić wam w jaki sposób przetwarzane są wasze dane osobowe na łamach naszego serwisu.
Czemu taka ściana tekstu i czemu jest to ważne?
Elektro Point nie jest serwisem, dla którego twoje dane osobowe stanowią istotną część działalności i nie mamy wobec nich niecnych zamiarów. Nie zarabiamy na emitowaniu reklam w formie bannerów reklamowych i artykułów komercyjnych. Nie sprzedajemy danych naszych czytelników, nie wysyłamy im mailingów. Wasze dane osobowe pojawiają się w naszym serwisie niejako przy okazji - tak, byście mogli komfortowo komunikować się w serwisie, żebyście mogli kontaktować się z nami w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty e-mail. To dość istotne aspekty działalności serwisu, z których nie sposób zrezygnować. Stąd zgodna z wymogami RODO polityka prywatności.
Warto podkreślić, że w dużej mierze decydujecie sami o tym jakie dane chcecie nam podać i czy w ogóle chcecie to robić.
Zgodnie z nowymi wymogami prawnymi nakreślimy w niej jakie dane osobowe musimy przetwarzać jako serwis, dlaczego to robimy i jak planujemy się zabezpieczać, byście mogli korzystać z serwisu Elektro Point w poczuciu chronienia waszej prywatności na przykład przed atakiem korespondencji od zamożnego, nigeryjskiego księcia.
Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorem danych osobowych jest:
Elektro Point
Adres do korespondencji:
Ul.Trzebnicki Raj 24 Księginice
55-100 Trzebnica
NIP: 898 212 45 11
admin@elektro-point.pl
Pozostałe definicje
Portale - serwis internetowy Elektro Point wraz z SSL)
Cookies - małe pliki zapisujące dane ustawień strony (np. język), logowania itp., przechowywane dzięki przeglądarce,
Czytelnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną zapoznająca się z treścią Portali
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portali, w myśl art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Zbieranie danych osobowych
Elektro Point zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Elektro Point nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Elektro Point nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
Przetwarzanie adresu IP ma miejsce dla celów bezpieczeństwa (Uzasadniony interes prawny administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)). Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne: nie będą wykorzystywane do mailingu lub wydawane osobom postronnym, z wyjątkiem organów ścigania lub innych przewidzianych prawem sytuacji, w których jesteśmy zmuszeni wydać dane osobowe.
Cele przetwarzania danych osobowych
Wasze dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Elektro Point, w szczególności w celu czytania artykułów i umożliwienia komentowania treści publikowanych w serwisie, komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail oraz mediów społecznościowych.
Za waszą zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny.
Ponadto, wasze dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do waszych zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Elektro Point.
Wasze dane mogą być również przetwarzane w trakcie zdarzeń incydentalnych, takich jak np. udział w konkursach, na zasadach przetwarzania danych osobowych określonych bezpośrednio w regulaminach tych zdarzeń.
Podstawy przetwarzania danych osobowych
W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Portali możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane przetwarzamy między innymi:
- podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest wasza dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
- w celu dopasowania treści Portali, sklepów, i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, i udoskonalenia usług Elektro Point (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes administratora);
- dane osobowe osób, które korzystają z naszego sklepu internetowego i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy (6 ust. 1 lit. b RODO);
- niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (6 ust. 1 lit. c RODO);
Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych oraz poczty elektronicznej informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.
Jednocześnie informujemy, że „Zgoda” w rozumieniu RODO to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. RODO posługuje się pojęciem „okazania woli”, takie określenie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście motywu 32 preambuły RODO, gdzie wskazano że zgoda może polegać na : (1) zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, (2) wybraniu przyciski "wyrażam zgodę" w stosownym miejscu komunikatu prezentującego wstępne założenia polityki cookies i polityki prywatności; (4) na wyborze ustawień technicznych przeglądarki internetowej, a także na (5) innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych. W związku z powyższym, kiedy dobrowolnie podajecie na łamach Portali lub w korespondencji swoje dane osobowe na przykład w formie zapytania wysłanego za pomocą poczty elektronicznej, uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie podanych nam danych osobowych.
Czas przetwarzania danych osobowych
Czas, przez jaki możemy przetwarzać wasze dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Nie będziemy przetwarzali danych osobowych dłużej, niż wynika to z podstawy prawnej:
- będziemy przetwarzali dane do momentu wycofania zgody przez użytkownika w przypadku przetwarzania danych, które takiej zgody wymagają;
- jeżeli Elektro Point przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych (np. nasze statystyki - dzięki temu wiemy, które tematy interesują was najbardziej i możemy pisać ciekawsze artykuły), okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – oczywiście tylko w takich sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami przysługuje;
- jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszone jest przez obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
Komu udostępniamy dane osobowe?
Aby móc w sposób wydajny i efektywny prowadzić spółkę oraz Portale, musimy udostępniać dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji pewnych usług, podmiotom współpracującym z nami od strony administracyjnej (np. nasi pracownicy, księgowość), technologicznej (np. Google, Facebook, Twitter, Home.pl), reklamowej czy usługowej. Każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko tyle danych osobowych, ile jest mu niezbędne do realizacji danej usługi. Współpracujemy z podmiotami, które stosują aktualne, dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych, spełniając kryterium tzw. Zaufanych Partnerów. Część danych osobowych może być przekazywana Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych firm, jednakże zawsze zgodnie z unijnym zasady przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. standard Privacy Shield.
Wasze prawa
Pamiętajcie, że zależy nam byście podczas korzystania z Elektro Point, czuli się bezpieczni i chronieni. W każdej chwili możecie poruszyć z nami temat swoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail admin@elektro-point.pl
Przysługuje wam:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- prawo do usunięcia waszych danych ("prawo do bycia zapomnianym")
- prawo do sprostowania waszych danych
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dn. 25.05.2018 r.